Selected Notable Alumni

Joe Dahmen
Show Bio and Photo
Class of 1997

Jeffrey Deitch
Show Bio and Photo
Class of 1974

Vince Fecteau
Show Bio and Photo
Class of 1992

Amber Frid­Jemenez
Show Bio and Photo
Class of 1997

Lexy Funk
Show Bio and Photo
Class of 1991

Lyle Ashton Harris
Show Bio and Photo
Class of 1988

Rachel Harrison
Show Bio and Photo
Class of 1989

Andre Kikoski
Show Bio and Photo
Class of 1990

Hyun­min Lee
Show Bio and Photo
Class of 2004

Paul Lewis
Show Bio and Photo
Class of 1988

Liz Laser
Show Bio and Photo
Class of 2003

Glenn Ligon
Show Bio and Photo
Class of 1982

Danielle Mysliwiec
Show Bio and Photo
Class of 1998

Juliana Romano
Show Bio and Photo
Class of 2004

Aki Sasamoto
Show Bio and Photo
Class of 2004

Sarah Schorr
Show Bio and Photo
Class of 1999

Ben Weiner
Show Bio and Photo
Class of 2003